Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans
Het jaar 2018 is al begonnen en daarmee een nieuwe ACTIE KERKBALANS.

Naast dit artikel ziet u het vernieuwde logo van Kerkbalans  dat, meer nog dan voorheen, de nadruk wil leggen op actie, met als motto: GEEF VOOR JE KERK. De actieperiode duurt  van 20 januari tot en met 3 februari 2018. In de twee weken vanaf maandag 22 januari 2018 wordt u weer in de gelegenheid gesteld met een financiële toezegging het kerkenwerk in Hurdegaryp in het nieuwe jaar te ondersteunen. Wijkassistenten en andere vrijwilligers komen bij u langs om de enveloppen met daarin o.a. het toezeggingsformulier voor kerk en diaconie en een opgaveformulier groothuisbezoek te bezorgen. Daarbij zit ook een antwoordenvelop die weer bij  u wordt opgehaald. Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Alle leden samen brengen het geld op om de kosten van het kerk-zijn te kunnen dragen. Wij nodigen u daarom van harte uit uw bijdrage te leveren aan actie Kerkbalans. Giften aan de kerk en diaconie zijn aftrekbaar voor de belasting boven een bepaalde drempel. Maar als u met de kerk of diaconie een Overeenkomst Periodieke Gift ondertekent is het volledige bedrag van de kerkelijke bijdrage aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl of bij de kerkrentmeesters. Op de website van de kerk (www.kerkhurdegaryp.nl) kunt u een formulier downloaden.
Zoals in de vorige Twalûd al aangekondigd, is een toezegging vanaf 2018 in principe doorlopend tot wederopzegging. Dat betekent dat uw toezegging voor 2018 ook in de jaren daarna van kracht blijft, behalve als u deze bij een opvolgende actie Kerkbalans wijzigt. En omdat u uw toezegging elk jaar kunt wijzigen verandert er in de praktijk voor u dus niets. Het wordt zelfs makkelijker voor degenen die de toezegging onveranderd willen laten. Daarbij kan deze wijziging ervoor zorgen dat de administratie van de Kerkbalans-toezeggingen minder bewerkelijk wordt.
Met vriendelijke groet,

Joop Ankersmit, namens de kerkrentmeesters
Lieuwkje Kooistra, namens de diaconie 
terug