Leauwe yn Fryslân

Leauwe yn Fryslân
Collegereeks ‘Leauwe yn Fryslân’ Vanuit de ‘Stifting Krúspunt - Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context.
In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden.
  • Wat heeft het christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom?
  • Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?

Na twee inleidende colleges worden deze vragen vanuit vier verschillende invalshoeken behandeld: historisch, taalkundig, bijbels en praktisch.
1. Taal van het hart, 20 januari 2020, dr. A.M.J. Riemersma
2. Het verhaal van het christendom in Fryslân, 3 februari 2020, dr. L.H. Westra
3. Bonifatius in Fryslân, 17 februari, drs. H.T. Wagenaar
4. ‘It bêste lân fan d’ ierde’, 2 maart, dr. L.H. Westra
5. Babel en Pinksteren, 16 maart, drs. H.T. Wagenaar
6. Sporen van God: dagelijks leven en geleefde identiteit, 30 maart, drs. T. Hibma

Elk college bestaat uit een hoorcollege van 20.00 tot 20.45 uur; na een korte pauze is er ruimte voor vragen en discussie. De lezingen worden in het Fries gehouden. Vragen en discussie kunnen in meerdere talen plaatsvinden. Enige kennis met betrekking tot kerk en christendom strekt tot aanbeveling. De zes colleges vormen één samenhangend geheel. Inschrijven kan via en de kosten voor de hele cursus zijn €150,-.
 
terug