De laatste nieuwsbrief PG Hurdegaryp

De laatste nieuwsbrief PG Hurdegaryp
Kerknieuwsbrief 40 – 6 juni 2021

Het is zover!
Vanaf zondag 13 juni hopen we onze kerkdiensten samen met u weer op te starten. Uiteraard met alle maatregelen en beperkingen van dien, maar er is weer een begin. We hopen dan ook 30 gemeenteleden te kunnen verwelkomen. Zie ook de info onderaan.
Ook blijven de diensten online te volgen. Elke zondag om half tien via de website van de kerk - www.pghurdegaryp.nl. Met één tik op de knop bent u er bij. Ook later is er natuurlijk nog een mogelijkheid via www.kerkdienstgemist.nl, Fryslân, Hurdegaryp, Nieuw Perspectief.
Dat we fysiek weer samen kunnen komen, betekent dat dit onze laatste kerknieuwsbrief is. De veertigste! En ook nu – net als vorig jaar - gaat mijn grote waardering uit naar Harm Schreiber die o.a. de organisatie op zich heeft genomen en naar Hanny de Boer-Wentink, die de lay-out en de digitale verzending heeft verzorgd. Opnieuw was het een mooie vorm van samenwerking! Dank jullie wel! En natuurlijk ook deze keer weer onze grote dank aan alle rondbrengers van de papieren nieuwsbrief in deze afgelopen maanden. Prachtig dat er altijd mensen klaar staan om een klus voor de kerk te klaren!

Meditatie: Visioenen zien en droomgezichten
N.a.v. Handelingen 2: 17
Met Pinksteren hoorden we in de kerk hoe voor alle volken in alle talen de grote daden van God ter sprake werden gebracht. En terwijl in Babel de verschillende talen tot een scheiding leidde, had het hier iets dat mensen met elkaar verbond. Want allen hoorden in hun eigen taal van dezelfde liefde van God. Van een God die mensen wil bevrijden en die leven voor hen wil. En de mensen die dit hoorden? Ze waren verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht en ze vroegen aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’
Ja, er gebeurde iets wat hen beroerde en verwonderde en ze waren er ondersteboven van. Na een tijd van hoe nu verder, bracht die Geest van God mensen weer in beweging. Ja, die Geest liet mensen weer tevoorschijn komen en enthousiasmeerde. Die goddelijke Geest wist mensen weer in vuur en vlam te brengen en maakte hen tot getuigen van de hoop die in hen was.
En dat maakte indruk. Maar anderen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn’.
Dan komt Petrus naar voren. Als reactie op deze grove bespotting van dronkenschap gaat hij een toespraak houden. En aan het begin daarvan refereert hij aan een oude profeet, Joël genaamd. Wat hier gebeurt, zegt Petrus, dat is al aangekondigd door deze profeet:
‘Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten’.
Hoopvolle woorden en de afgelopen dagen spoken ze mij nog al eens door het hoofd. Misschien wel omdat ze zoveel kracht uitstralen. Ja, ze getuigen van geestkracht en van moed. Van positivisme en van toekomst. En eigenlijk stimuleren ze ook elkaar, deze zonen en deze dochters, deze jongeren en ouderen. Immers iedereen doet mee! Iedereen is op de een of andere manier door iets geraakt, net als Petrus en de andere apostelen.
En ik vroeg me af, durf ik dat ook? Dromen dromen en visioenen zien, net als zij?
En wát droom ik dan en wát zie ik dan?
Goed om nog eens over na te denken deze zomer. En misschien ook aardig als u dat ook zou willen doen. Hoe was het voor ons deze afgelopen lange maanden en hoe gaat het zijn? Wat hebben we gemist en waar verlangen we weer naar? Samen kunnen we het daar dan nog eens over hebben. Als we weer samen komen in onze gesprekskringen of bij de koffie na afloop van de diensten. Op onze gemeenteavond of bij u thuis. Ja, ook wij zullen weer in beweging komen en plannen maken. Ook in de kerk!
En dromen dromend en visioenen ziend zullen we weer durven geloven in die prachtige gemeenschap van God, die mensen, zo verschillend als ze zijn, al eeuwenlang bij elkaar heeft gebracht. Net als op die Pinksterdag.
Nee, voor nu is het niet de tijd om te somberen. Voor nu is het niet de tijd van angst over hoe nu verder. Voor nu is de tijd van de Geest en van geloof, hoop en liefde. In het jeugdwerk, in het pastoraat en het diaconaat. Ja, bij al ons kerkenwerk! En dan misschien anders dan anders, maar zeker niet minder waardevol. Droomt u mee?
Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Een gebed om geloofsgetuige te zijn, als Maria
Geef mij adem om te zingen, God,
en leg mij uw lied van bevrijding in de mond.
Geef mij moed om aan te klagen
wie onrecht doen en mensen klein houden.
Geef mij stem om te weeklagen
omwille van het verdriet van mensen.
Geef mij de fierheid van Maria
om tegen de duisternis in
een lied van vertrouwen te zingen.
Uit: Zeggen en zwijgen – Oecumenisch gebedenboek voor alledag

Een lied van dromen en vergezichten
1. Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien.
2. Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ’t recht van liefde leeft.
3. Verdwenen zijn de diktaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.
4. Wie in die droom durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.
5. En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzet’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
6. Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
Tekst: Marijke Koijck-de Bruijne Uit: Eva’s lied

Collectes zondag 6 juni
Deze zondag is de collecte bestemd voor het werelddiaconaat en dan met name voor de vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk in Oeganda. Mothers Union ondersteunt kwetsbare vrouwen en kinderen die te kampen hebben met armoede, ziekte en huiselijk geweld. De vereniging probeert hen sterker te maken en samen werken ze aan verbetering. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vrouwen Oeganda.
Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

Kerkdiensten en aanmelding!
Nu de fysieke diensten weer een aanvang nemen, bij deze nog een keer de gang van zaken. Het aantal gemeenteleden dat de viering bij kan wonen is maximaal 30. U dient zich van te voren aan te melden. Geef uw naam en adres, het aantal personen, uw telefoonnummer en e-mailadres door aan onze scriba Harm Schreiber; tel.474887/0622189509 en scriba@pghurdegaryp.nl. Uw aanmelding moet uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de dienst binnen zijn.
Het zou mooi zijn elke zondag de viering op te luisteren met twee zangers. Voor de eerste weken is dat alweer gelukt! Mocht u ook een keer mee willen doen, meldt u zich dan aan bij Marieke van der Meer; tel.474880/0620217710 en emailadres: marieke.vander.meer-krikke@kpnmail.nl. Ook instrumentalisten zijn van harte welkom!
We hebben besloten na afloop van de dienst nog een kopje koffie te schenken, ook al zijn we gebonden aan de anderhalve meter afstand. Al met al een mooie start! Welkom!

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven ook in juni open staan:
  • elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur
  • en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur
In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!
 
terug