Nieuwsbrief PG Hurdegaryp

Nieuwsbrief PG Hurdegaryp
Kerknieuwsbrief 36 – 9 april 2021

Meditatie: Bevrijd n.a.v. Johannus 15: 9-17
Allereerst een verhaal uit de bundel Verhalen om nooit te vergeten en over bevrijd zijn. ’t Was koortsachtig druk in het dorp. Er werd veel gelachen en gepraat. Ze waren de straat aan het versieren. Met z’n allen. Er was zelfs ’n straatveger bezig. Onbegonnen werk overigens, want in het gevolg van de straatveger liepen behalve kinderen ook varkens, kippen, geiten en honden. De mensen van het dorp Italva moesten ’n goede beurt maken. Overal hingen er spandoeken: ‘Het volk van Italva groet de president’.
’s Middags kwam eindelijk ’n stoet auto’s de in de zon gestoofde versierde dorpsstraat binnenrijden. De president was er in hoogst eigen persoon tezamen met een uitgebreid gevolg van dikbuikige deftige heren met grote zonnebrillen op. Bedoeling was dat de president persoonlijk ter plaatse zou bekijken hoe het ging met het volksonderwijs. De president zou bij de plechtige afsluiting zijn van de basiscursus voor volwassenen. De dorpsschool zat stampvol mensen. In de ramen hing de jeugd naar binnen te gluren. Er hing ’n grote vlag van de republiek. Ook over een grote tafel hing de nationale vlag, op z’n plaats gehouden door een enorme vaas met bloemen. Diverse dorpsautoriteiten begroetten de president op min of meer retorische wijze, veel praten en weinig zeggen. Tot slot sprak een der afgestudeerde cursisten: ‘Mijnheer de President, ’t mooiste dat ik op deze cursus ontdekt heb is, dat ik en jij gelijk zijn. Jij bent ’n mens en ik ben ’n mens. Jij moet ’n goede president zijn en ik ’n goeie schoenmaker. Als jij geen goeie president bent, kan ik geen goeie schoenmaker zijn. Als ik geen goeie schoenmaker ben, kan jij niet lopen en geen goeie president zijn. Daarom zijn jij en ik evenveel waard…’. Er kwam een aarzelend handgeklap. Het gevolg van de president schoof onrustig heen en weer. De president glimlachte … diplomatiek. De volgende morgen vroeg zette de dorpsschoenmaker zich aan het werk… met veel plezier. Hij wist nu wat hij deed, en voelde zich bevrijd.

Bevrijdingsdag – 5 mei – is een feestdag. Een dag waarop Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt, dit jaar 76 jaar geleden. Ook een dag waarop we stilstaan bij vrijheid, democratie en mensenrechten. In de afgelopen dagen hebben we veel verhalen over bevrijding kunnen horen en lezen. Verhalen over 75 en 1 jaar terug, maar ook over de tijd daarna. Zo las ik in het dagblad Trouw een interview met het 16-jarige Syrische meisje Sara Denno en de 87-jarige Nederlandse mevrouw Blom-Post. Beide overleefden een oorlog. Sara was tien toen zij vanuit Aleppo naar Nederland vluchtte vanwege de oorlog in Syrië. Mevr. Blom-Post was zes bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Als dochter van de bekende verzetsman Johannes Post moest zij onderduiken. Als mevr. Blom terugdenkt aan het moment waarop ze zich voor het eerst echt vrij voelde, denkt ze aan narcissen. Toen ze na de bevrijding in Rijnsburg aankwam, waar ze met haar familie zou gaan wonen, zag ze de gele bloemen staan die haar nog altijd een geluksgevoel geven. “Voor het eerst dacht ik weer: dat is mooi. Dat had ik al lang niet meer gehad. Daarom gaat vrijheid voor mij vooral over kunnen genieten van dingen en niet meer bang hoeven zijn.” “Vrijheid is voor mij dat mijn familie bij elkaar kan zijn”, vertelt Sara. “Dat had ik voor het eerst in Nederland. De jaren daarvoor had ik mijn vader soms lang niet gezien.”
‘Ik vind wel”, zo gaat mevr. Blom verder, “dat ook in Nederland de vrijheid steeds meer onder druk komt te staan, vanwege de discriminatie die ik aan alle kanten zie toenemen.” Sara zegt: “Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat mensen zeiden: ‘Ga naar je eigen land’. Dat was in groep zeven. Het raakte mij op dat moment niet echt, omdat ik wilde laten zien dat hun negatieve mening niets met mij doet.” “Dan ben je pas echt vrij, ook van binnen”, is de conclusie van mevr. Blom. “Als je je niet laat beïnvloeden door andere mensen of door je omstandigheden.”
Dat laatste, dat zagen we ook bij de schoenmaker uit ons verhaal. En er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Maar voor nu – om over na te denken - is dit meer dan genoeg.
Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Lied van de vrede
Lied 1014

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Tekst: Fred Kaan – ‘Put peace into each other’s hand’
Vertaling: Andries Goovaart

Gebed bij de zesde zondag van Pasen
Het is uw geschenk, God,
dat wij elke eerste dag
het geheim van Pasen vieren
met overtuiging en toewijding,
breng ons er toe
ook in ons doen en laten,
alle zeven dagen,
getuigenis af te leggen
van wat wij samen vieren.
Gezegend zijt Gij, God,
uit uw handen komen goede gaven,
uit uw mond komen woorden van leven,
uit uw hart komt de Geest van uw liefde
die ons bezielt en bemoedigt,
uw ogen en oren zijn nooit van ons af;
wil ons aanspreken
met uw goede woorden,
wil ons tot leven wekken
door de kracht van uw Geest.
Uit: Zondagswoorden – W.R. van der Zee

Hemelvaart – donderdag 13 mei
Met Hemelvaart zouden we met de kerkelijke gemeente van Suwâld, Tytsjerk en Ryptsjerk een openluchtviering hebben in Park Vijversburg. Net als vorig jaar gaat dit niet door. Toch is er wel voor deze dag om 9.30 uur via het YouTubekanaal van de kerk van Suwâld vanuit het bos van Ypey een klein meditatief moment met de predikant van Suwâld/Tytsjerk, ds. Binne van der Boon. U kunt dit vinden via het zoekwoord: Kerk Suwâld Hemelvaartsdag 2021.
Laten we hopen dat het in 2022 wel mogelijk is om elkaar te ontmoeten!

Collectes op zondag 9 mei
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor noodhulp aan Syrische vluchtelingen. Miljoenen zijn door de oorlog hun land ontvlucht en grotendeels terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Mede door de economische crisis en de coronapandemie is het des te lastiger een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt deze Syrische vluchtelingen én de arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel of met het opzetten van een eigen bedrijf. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen.
Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:
  • elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur
  • en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur (m.u.v. Hemelvaartsdag)
In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!
terug