Nieuwsbrief PG Hurdegaryp

Nieuwsbrief PG Hurdegaryp
Kerknieuwsbrief 31 – 4 april 2021

n.a.v. Johannes 20: 1-18
Op de Goede Vrijdag leek alles verloren. Geen wonder, immers de dood van een geliefde of de dood van een goede vriend slaat diepe wonden! Zo ook bij Maria uit Magdala. Jezus, haar Heer en haar levenszin, hij is weg! En huilend staat ze dan ook bij het graf. Maar dan? Er is meer! Zich buigend naar het graf, zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Zijn het boodschappers van God en zien ze ook haar? Ja. ‘Waarom huil je’, vroegen ze haar. Ze waren bewogen, erkenden haar verdriet, hadden aandacht voor haar. En Maria, ze vertelde van haar gemis en haar zoektocht.
Gezien en gehoord worden, het lijkt een eerste stap om weer vooruit te kunnen gaan. In elk geval kwam Maria in beweging. Ze keek om en zag Jezus staan, nog zonder te weten dat hij het was. Hoe kan het ook anders als de zwaarte van het leven je te pakken heeft.
‘Waarom huil je’, vroeg ook hij, ‘wie zoek je?’ Opnieuw wist ze zich gezien en gehoord. Het was alsof ze voelde: ik mag er zijn! In al mijn hulpeloosheid, in al mijn neerslachtigheid, in al mijn radeloosheid. En het noemen van haar naam ‘Maria’, als een liefdevolle roep, het deed haar oprichten. Ja, opnieuw is er meer! Iemand die jou de moeite waard vindt. Die je kent bij je naam. Er is weer leven. Er komt weer ruimte. Er gloort weer toekomst! ‘Rabboeni’, riep ze uit. Misschien ook in herinnering roepend wat hij haar altijd had geleerd. Rabboeni! Dat betekent meester. En zij wist: alles wat ik van hem, mijn leermeester, heb meegekregen, het is niet verloren gegaan. Het is niet voorbij.
Nee, meer nog dan anders staat mij nu voor ogen wat te doen. Meer nog dan anders, wordt mij duidelijk dat ook ik leven te geven heb. Door de stem van Jezus zag ze weer licht. Door het roepen van haar naam voelde ze weer nieuwe krachten komen. Ze was opnieuw aanwezig. Ja, Pasen, het is een nieuw begin. En een uitnodiging tot leven. Leven zoals Jezus dat heeft verwoord en ons heeft voorgedaan. Hij die oog had voor de kleine en de geringe. Voor wie honger had en dorst. Hij, voor wie niemand niemand was! In die liefde, leerde hij, ga ik jullie voor. In die liefde heb ik mijn leven geleefd. Blijf dan in deze, mijn liefde. In hoe je omgaat met elkaar. In hoe je luistert naar een ander. In je aandacht voor wie er op je pad komt, in je medeleven en je medelijden. In hoe je het recht weet hoog te houden en de waarheid. In hoe je God als de jouwe belijdt, juist in al je doen en laten.
‘Houd me niet vast’, zei Jezus tegen Maria, en ‘Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’. En zo is Pasen ook het feest van onze verbondenheid met God, zou je kunnen zeggen. Een verbondenheid die door niets verbroken kan worden. Zelfs niet door de dood. De engelen bij het graf, zij wezen Maria als eerste de weg. En het wit van hun kleren weerspiegelden het licht van de nieuwe schepping. Je mag verder Maria en je kan ook verder! Hier in de hof is al je zuchten weer op adem gekomen. Immers het licht is uitgezaaid! De schepping als bloementuin ontwaakt. Jij en wij mogen leven als nieuwe mensen.
Ja, het licht is uitgezaaid! en op de wieken van dit licht, ontwaken we, zingend in de zon.
Nooit stralender een eerste dag waarop God ons, met liefde, voor zich won!
We mogen opstaan! Onder een nieuwe hemel op aarde! 
Ik wens u allen gezegende Paasdagen en goede moed!
ds. Geke Westra

Een prachtig Paaslied – lied 634
1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Liturgische schikking
In deze liturgische schikking voor Pasen zien we:
  • De steen van het geopende graf.
  • De tuin in de Hof die tot bloei is gekomen.
  • En het kruis? Het is een boom van leven geworden.
  • Jezus is waarlijk opgestaan.
  • Er is weer toekomst
Dankzegging
Zoveel vragen beheersen altijd maar weer ons bidden,
vandaag moeten wij boven al U danken!
Voor het licht dat toch telkens weer doorbreekt.
Voor het weten, soms, hoe nabij Gij ons zijt.
Voor de liefde, die wij ontvangen.
Voor de kleuren en de lach, die ons leven sieren.
Voor mensen die durven opstaan.
Voor mensen die durven blijven zingen.
Voor mensen die genezen, helen en troosten.
Voor momenten van vriendschap, gemeenschap, liefde.
Voor momenten van hoop en moedgevende woorden.
Voor momenten van leven, dat de kleur van uw toekomst kent.
Om dit alles danken wij U,
omdat uw Rijk niet ver van ons is.
Uit: Zo lang wij adem halen – Sytze de Vries

Collectes op zondag 4 april
Deze zondag collecteren we voor een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie jongeren in Pretoria de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Zie voor meer info ons kerkblad van maart. U kunt uw bijdrage overmaken via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Kinderen Zuid-Afrika.
Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:
  • elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
  • elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.
In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot
Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze Paaszondag is weer een videobericht (zie: www.pghurdegaryp.nl).
terug