Volg de dienst van 20 december: 4e Advent

Volg de dienst van 20 december: 4e Advent
De geplande dienst op zondag 20 december 2020
Vierde Advent

Organist: Marieke van der Meer
Zangers: Hanneke Scheffer en Ekke van der Hoek
Voorganger: ds. Doekle de Boer

Welkom en afkondigingen 

Moment van stilte 

-Lied 442 
1
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Bemoediging en groet 
De adventskaarsen worden aangestoken en de  coupletten 1,2,3,4 van het stapellied worden gezongen.

1. Ik heb voor jou een goed bericht:
De koning komt eraan!
Hij brengt de vrede en het licht
en hij zal naast je staan.

2. En luister goed, er komt nog meer.
Een stem roept in het rond:
‘Hij is dichtbij, de grote Heer.
Maak ruimte als hij komt!’

3. Ik heb nog meer goed nieuws voor jou:
Er komt een nieuwe tijd.
Een wereld vol van goede trouw,
geluk en vrolijkheid.

4.Het beste nieuws daalt nu 
vanuit de hemel neer
De Vader koos Maria uit
als moeder van de Heer.

Gebed, drempelgebed en kyriegebed 

Lied 792 (lied van de maand) 
 
2
O God, die al uw liefde hecht
aan wie van liefde leeft,
omvat de trouw hier toegezegd.
Dat Gij uw zegen op ons legt,
uw vrede aan ons geeft!

3
Verlaat niet, wat uw hand begon,
o God, ontbreek ons niet!
Straal in ons leven als de zon,
Gij, van de liefde zelf de bron,
de adem van ons lied!

4
Laat zonneklaar te lezen zijn
uw beeld, in ons geprent!
Gij komt en schenkt de beste wijn
waar wij elkaar tot zegen zijn,
tot liefde voorbestemd.

Schriftlezing  Lucas 1 : 26-38 
Lied 473

1
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

2
Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

3
Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Schriftlezing   Lucas 1 : 39-56 

Lied 438 : 1,2,4

1
God lof! Nu is gekomen
Gods aangename tijd:
de koning onzer dromen,
de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,
om hier te overwinnen
de duivel en zijn macht.

2
Hij wilde zich verlagen
en daalde van zijn troon;
een ezel mag Hem dragen,
Hem sieren staf noch kroon.
Hij wil zijn koningsmacht
en majesteit verhullen,
om nederig te vervullen
wat God van Hem verwacht.

4
Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd, –
houd moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Verkondiging 

Gezang 487 : 1,2 (uit Liedboek 1973): De Heer heeft mij gezien en..

1
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neem Hij voor lief mijn onvermogen. 

2
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Pastorale mededelingen 

Dankgebed  Voorbeden   Stil gebed   Onze Vader 

Lied 444

1
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
 
Zegen 
gezongen Amen 

De collecte bij de uitgang:

De eerste schaal is bestemd voor Kerk in Actie – Missionair werk in Nederland: Daarom Kerst

De tweede schaal is voor het kerkenwerk in onze eigen gemeente 
terug