Algemene info

Algemene info
ANBI
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.
Informatie: RSIN (fiscaal nummer) voor: Protestante Gemeente Hurdegaryp  002671621 
RSIN (fiscaal nummer) voor: Diaconie Protestante Gemeente Hurdegaryp  824133857 
Contactadres Protestantse Gemeente Hurdegaryp
Postadres: Van Weerden Poelmanstraat 3.
Post code: 9254 CS Hurdegaryp.
E-mail algemeen: scriba@kerkhurdegaryp.nl
Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit: de predikant, de kerkelijk werker, 10 ouderlingen, 5 ouderlingen-kerkrentmeester en 7 diakenen. De ouderlingen-kerkrentmeester zijn verenigd in het College van Kerkrentmeesters; dit college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De diakenen vormen samen het College van Diakenen, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de diaconale middelen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking in de goedkeuring van o.a. de begroting en jaarrekening.

Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de ‘Generale regelingen rechtspositie predikanten’ van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De beloning van de kerkelijk werker is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.

Beleidsplan van onze gemeente.
Onderstaand is een samenvatting van het Beleidsplan 2016-2020 weergegeven.
Inleiding
Moge het geloof waarin we staan hoorbaar worden in ons spreken.
Moge de hoop die leeft in ons hart zichtbaar worden op onze gezichten.
Moge de liefde die ons bezielt tastbaar worden in ons handelen.
Kees Pannekoek in “Bronnen voor beleid”
Voor u ligt het Beleidsplan 2016-2020 van de Protestantse Gemeente te Hurdegaryp. Hierin staat beschreven wie we nu zijn als gemeente, waar we willen staan in 2020 en hoe we daar willen komen.  We voldoen hiermee aan de kerkordelijke verplichting van de PKN dat iedere gemeente moet beschikken over een beleidsplan.
1. Missie en visie
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp is een bloeiende en pluriforme gemeente.  In geloof, hoop en liefde zijn we samen onderweg in navolging van Jezus Christus, Gods Zoon en onze Broeder. En in zijn naam  proberen we , ondanks  krimp, zonder kramp, praktisch handen en voeten te geven aan ons geloof in het Koninkrijk van God. Als kerk van Christus inspireert de ontmoeting met de Ander/ander ons: het doet ons groeien in ons persoonlijk geloof en mens-zijn en geeft betekenis en richting aan ons bestaan. Gastvrij bieden we een plaats voor religieuze bezinning en beleving en streven we ernaar deel uit te maken van het kloppende hart van ons dorp. We willen een kerk zijn voor op zondag én voor door de week. Dit realiseren we door het bieden van een ruime diversiteit aan kerkdiensten en andere contactmomenten op religieus, sociaal en cultureel vlak

2. Wie zijn wij ?
Profiel:
Onze gemeente kenmerkt zich door eigenschappen uit het oecumenische missionair-diaconale profiel, als wel uit het conciliaire profiel van Sake Stoppels, genoemd in “Bronnen voor beleid”. Ook wij herkennen ons in het verlangen om dienstbaar present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg. Over kerkgrenzen heen vinden we elkaar in onze inzet voor een betere samenleving. In onze gemeente is ruimte voor een veelkleurig geloofsleven. In de vieringen lezen we uit de Bijbel en daarnaast gebruiken we af en toe gedichten en andere passende teksten. Samen zoeken is misschien wel belangrijker dan vinden. God gaat ons kennen te boven. Twijfel zien we niet als een tekort aan geloof, maar als behorend tot geloof.  Pluraliteit vinden wij geen bedreiging, maar een verrijking. Kerk-zijn ervaren we als een ‘gezamenlijke trektocht’, waarbij we niet precies weten waar we zullen uitkomen. De metafoor ‘kerk als herberg’ (Jan Hendriks) is geliefd. Onze geloofsgemeenschap wil, gevoed aan de bron (God) en in de ontmoeting met anderen (gemeenschap),  ons geloof en het dagelijks leven (wereld) met elkaar verbinden.
Geschiedenis (vanaf de fusie).
Op 6 januari 2008 zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Hurdegaryp gefuseerd tot de Protestante Gemeente Hurdegaryp. In het dorp beschikken we over de monumentale Hofkerk (gebouwd in 1711) aan de Rijksstraatweg, het recentelijk gerenoveerde kerkgebouw Nieuw Perspectief (1967) aan de Swagermanstraat en het gemeenschapsgebouw De Hof (1975) aan de Van Weerden Poelmanstraat. Voor uitgebreide informatie over de geschiedenis van onze gemeente verwijzen we naar de boeken
•    Een halve eeuw onderweg. 1959 – 2009. Van Gereformeerd naar Protestantse Gemeente Hurdegaryp.2009. Trion Grafisch Dokkum.
•    Tot een vereeringe van de Nieuwe Kerc. Driehonderd jaar geschiedenis van de hervormde kerk te Hurdegaryp. 2011. Flevodruk Harlingen.
Kerkelijke kaart
Per 1 januari 2016 waren er 1312 leden, van wie  582 belijdende leden en 427
doopleden. Daarnaast waren er 303 mee-geregistreerde leden (o.a.  geboorteleden, blijkgevers van verbondenheid). Het dorp is geografisch verdeeld in vier secties; zorgcentrum Bennema State is de vijfde sectie. Als diagram ziet het er zo uit.(links) .                                                                                             Organisatie zie hieronder het organigram
 

 Uitdagingen
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp staat de komende vijf jaar voor de volgende uitdagingen:
•    De aansluiting met zowel jongeren als ouderen behouden en versterken;
•    Het blijvend/voortdurend afstemmen van het aanbod aan diensten en activiteiten op de (moderne) vraag;
•    Het behouden van een financieel gezonde basis;
•    Het uitbreiden van de contacten/samenwerking met de buurgemeenten;
•    Het terugbrengen van de belasting van vrijwilligers en medewerkers en het aantrekkelijk maken van het ambt van ouderling en diaken voor meer mensen;
•    De verbinding met het dorp behouden en versterken.
3. Waar willen we naartoe ?
In dit hoofdstuk wordt beschreven waar we willen staan in 2020.
Algemeen
•    We zijn een pluriforme gemeente. Uitgangspunten hierbij zijn de liefde van God en het respect voor elkaar. We stimuleren elkaar in het geloof en voelen ons veilig bij elkaar. Iedereen mag zich welkom voelen;
•    We bieden een ruime diversiteit aan contactmomenten met geloofsgenoten om ons geloof te voeden, zowel op zondag als door de week. Hierbij krijgen de diverse leeftijdsgroepen voldoende aandacht. De ontmoeting met de ander is belangrijk, ook met niet-gelovige dorpsgenoten;
•    We zijn een financieel gezonde organisatie;
•    We zijn actief betrokken bij het dorp Hurdegaryp en de gemeente Tytsjerksteradiel. We participeren in activiteiten die verbondenheid uitdragen en stimuleren;
•    Onze gemeente zet zich actief in voor hulp aan hulpbehoevenden en tegen de vereenzaming van mensen. We bieden tegenwicht aan de verzakelijking van de maatschappij;
•    Door de inzet van optimale communicatie bereiken we zowel jeugd als oudere doelgroepen. We interesseren hen voor traditionele en nieuwe activiteiten en maken ons beleid bij de diverse groepen helder;
•    We bieden tegenwicht aan krimp door betere afstemming tussen vraag naar en aanbod van onze diensten en activiteiten en vinden nieuw elan;
•    We houden vast aan het vieren, het dienen, het leren en elkaar ontmoeten.
Kerkenraad
•    We hebben een efficiënte kerkenraad met een balans tussen organisatiestructuur en het
aantal ambtsdragers;
•    De kerkenraad zorgt voor geestelijke en zakelijke leiding;
•    De gemeente voelt zich vertegenwoordigd;
•    De kerkenraad weet wat er leeft in de gemeente.
Vrijwilligers
•    Er zijn voldoende toegeruste vrijwilligers voor de diverse taken.
Pastoraat
•    Er is een nieuwe invulling van het werk in de wijk. De pastorale bearbeiding van de wijken is toereikend en efficiënt (op maat) ingericht;
•    Er zijn voldoende momenten van ontmoeting waarmee de verschillende doelgroepen worden  bereikt;
•    Achterblijvers en nieuwkomers krijgen voldoende aandacht;
•    Het aanbod van diensten in alle verscheidenheid stemt tot tevredenheid en wordt in stand gehouden;
•    Er is aandacht voor de kloof tussen jongeren en ouderen;
•    Het stiltecentrum in Nieuw Perspectief wordt goed benut;
•    Er zijn voldoende bezoekers  wijkassistenten voor het werk in de wijk;
•    Ouderlingen zijn voldoende toegerust.
Diaconaat
•    Er zijn voldoende middelen en menskracht om hen die financiële zorg nodig hebben, te steunen;
•    De kerk is een barmhartige kerk; er is voldoende aandacht voor mensen en organisaties die op maatschappelijk en/of sociaal vlak aandacht nodig hebben;
•    De kerk is een groene kerk;
•    De diaconie werkt samen met andere gemeenten bij het uitvoeren van haar diaconale taken;
•    De kerk heeft oog voor wat er gebeurt in de samenleving, voelt zich verbonden en reageert op hulpvragen waar mogelijk.
ZWO
•    De activiteiten waarmee ZWO nu bezig is worden gecontinueerd en zo mogelijk uitgebouwd;
•    Er is meer publiciteit en aandacht voor de winkel en Fair Trade;
•    ZWO is meer zichtbaar in het dorp en heeft er een duidelijke plek;
•    De bestaande zendingsprojecten worden voldoende ondersteund;
•    Er is voldoende aandacht voor buitenlandse hulp;
•    (Jonge) mensen worden actief betrokken bij het werk van ZWO;
•    De bewustwording is verbeterd en er wordt voldoende geld gegenereerd voor de projecten van ZWO.
Kerkrentmeesters
•    We zijn een  financieel gezonde organisatie met een sluitende begroting;
•    Er is een gemotiveerde en geïntegreerde kostersploeg;
•    De gebouwen, orgels en inventaris zijn in een goede staat en worden optimaal benut;
•    De talenten- en deskundigheidsbank is divers en gevuld en er zijn voldoende vrijwilligers voor de diverse taken.
Jeugd en jongeren
•    Er is voldoende aandacht voor en door de jeugd;
•    Kinderen en jongeren worden uitgedaagd en begeleid op hun levensweg met als doel zelf verantwoordelijkheid te (leren) nemen en zorg te hebben voor zichzelf, de ander en de wereld;
•    Er is voldoende ruimte voor jongeren om te ontdekken wat geloven in God betekent, te ontdekken dat God gelooft in jongeren en dat God een relatie met hen wil aangaan;
•    De continuïteit en het voortbestaan van de kerk wordt gewaarborgd door een gemotiveerde en actieve groep jeugd en jongeren;
•    Er zijn voldoende vrijwilligers om de activiteiten uit de voeren;
•    Er zijn voldoende, bij het kerkelijk gebeuren betrokken ouders.
Liturgiecommissie
•    Er wordt een brede diversiteit aan diensten aangeboden, die aansluit bij de vraag vanuit de gemeente, waardoor zoveel mogelijk mensen worden bereikt en zich thuis voelen;
•    Tijdens elke dienst is een organist en/of andere muzikale begeleiding aanwezig om de samenzang te begeleiden;
•    De gemeentezang wordt tijdens de dienst bij onbekende liederen optimaal  ondersteund;
Evangelisatiecommissie
•    Er wordt voorzien in de behoefte van ouderen om liederen te zingen van o.a. Johannes de Heer;
•    Het blad Elisabeth (voorheen de Elisabethbode) wordt thuisbezorgd. Hiervoor zijn voldoende vrijwilligers.
Vorming en toerusting
•    De commissie levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden in relatie tot God, geloven en tot elkaar;
•    De protestantse gemeente is kerk in en voor het dorp.
terug