Begroting 2018

Begroting 2018

De begroting van de kerkrentmeesters vindt u hieronder.

  Financiën Kerk - Begroting 2018      
         
         
     begroting  begroting  rekening
    2018 2017 2016
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €   36.350,00  €   39.600,00  €   44.128,00
81 rentebaten en dividenden  €     3.200,00  €     3.100,00  €     2.961,00
83 bijdragen levend geld  € 136.800,00  € 137.000,00  € 144.114,00
  totaal baten  € 176.350,00  € 179.700,00  € 191.203,00
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €   33.150,00  €   33.275,00  €   31.033,00
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €       100,00  €       100,00  €         88,00
43 pastoraat  € 122.400,00  € 117.750,00  € 136.104,00
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €     5.750,00  €     6.900,00  €     5.908,00
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €   10.550,00  €   10.850,00  €   11.086,00
46 vergoedingen vrijwilligers  €     6.250,00  €     6.400,00  €     5.734,00
47 kosten beheer en administratie  €   15.100,00  €   14.750,00  €   15.532,00
48 rentelasten/bankkosten  €       600,00  €       750,00  €       645,00
  totaal lasten  € 193.900,00  € 190.775,00  € 206.130,00
         
  Saldo baten - lasten  €  -17.550,00  €  -11.075,00  €  -14.927,00
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €  -17.750,00  €  -20.000,00  €  -20.000,00
58 overige lasten en baten  €   19.000,00  €   19.200,00  €   18.766,00
  totaal  €     1.250,00  €      -800,00  €    -1.234,00
         
         
  Resultaat  €  -16.300,00  €  -11.875,00  €  -16.161,00
         
terug