Nieuwsbrief PG Hurdegaryp

Nieuwsbrief PG Hurdegaryp
Kerknieuwsbrief 35 – 2 mei 2021

Meditatie: De wijnstok en de ranken n.a.v. Johannus 15:1-8
Met een prachtig beeld van ranken aan hun wijnstok schetst Jezus ons vanmorgen de relatie tussen zijn volgelingen en hemzelf. En beide hebben natuurlijk ook weer alles te maken met de wijngaardenier, die de wijngaard waarin de wijnstok met de ranken geplant is, bewaakt en bewerkt. Een veelzeggend beeld.
Al vanaf het begin van het O.T. is de wijngaard een symbool voor een goede wereld; voor veiligheid en vrede en voor overvloed en toekomst. Niet voor niets was het eerste wat de verspieders uit het beloofde land meebrachten een wijnrank met één druiventros (Num.13:23). En deze druiventros, die was zo groot dat ze hem met twee man aan een stok moesten dragen. Voor het volk dat 40 jaar lang in de woestijn rond had gezworven, was dit van grote betekenis. In het beloofde land zou het leven goed zijn. En dit goede land, het was ook binnen handbereik!
In een later stadium, in de achtste eeuw voor Christus wordt het volk Israël zélf door de profeten de wijngaard genoemd en is God, de Eeuwige, de landbouwer. In Jesaja 5:7 lezen we in het lied van de wijngaard: ‘Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda’. En even verder vinden we in ditzelfde Bijbelboek (vanaf 27:2) over die prachtige wijngaard: ‘Ik, de Heer, houd de wacht over mijn wijngaard, steeds opnieuw bevloei ik hem. Dag en nacht zal ik de wacht houden, zodat niemand hem kan schaden’. En we zien dan hoe de intieme en de zorgvolle relatie tussen de wijnbouwer en zijn kwetsbare wijnstokken voor de profeten het meest volkomen beeld is van de wijze waarop God, de Eeuwige, omgaat met zijn volk. De profeten beelden uit hoe God zelf als een wijnboer tussen zijn geliefde wijnstokken loopt. Hoe hij deze koestert en de stenen aan de stam loswrikt. Ze schilderen hoe God deze bemest en snoeit.
Ditzelfde snoeien van God, noemt ook Jezus aan het begin van ons hoofdstuk in het evangelie naar Johannes. Nee, het beeld van de zwoegende wijngaardenier is niet te min om Gods dagelijkse en niet aflatende zorg voor zijn volk te omschrijven. Integendeel. Zo is de wijnbouwer van Israël! Dagelijks bekommert hij zich over zijn wijngaard. Zo is de God die zijn volk uit Egypte bevrijdde. Zo is de God die de hele wereld wil bevrijden.
En als God dat zou willen, dan wij toch ook?! Het kan niet anders of dit heeft ook consequenties voor ons, die deel uitmaken van die grote wereld van God en die de droom van zijn goede wereld delen. En zo verwoordt Jezus dat ook in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. En hij maakt het beeld daarmee nog completer, met daarin ook zijn eigen rol én die van ons. Immers zo zei hij: ‘Ik ben de wijnstok en jullie de ranken’. En ook voor jullie, de ranken, is een taak weggelegd. Jullie moeten vrucht dragen en dat kan alleen als je verbonden bent met mij! Ja, jullie moeten vrucht dragen en alles wat daarbij in de weg staat, wat het groeien en bloeien belemmert, moet weggesneden worden.
Het zal duidelijk zijn, dit laatste vraagt ook zelfinzicht. Je zult bij jezelf moeten ontdekken wat er bij jou weggesneden zou moeten worden, wat er bij jou weggehaald moet worden om te groeien en te bloeien. Om positief tot ontplooiing te komen, om te leven in het voetspoor van Jezus zelf. Dan alleen, als alles wat dit in de weg staat, alles wat rot is en slecht, pas als dat alles verdwenen is, ben je in staat volop vrucht dragen.
En dat geldt voor een individu, maar eigenlijk net zo goed voor een gemeenschap. Dat geldt in de kerk maar ook in een dorp of in de wereld als geheel. Alles wat daarin niet thuis hoort, zou als het ware gesnoeid moeten worden, zegt Jezus, opdat het goede een kans krijgt. Opdat de rank die verbonden is aan de wijnstok vrucht kan dragen. Opdat Gods bestuur van eerlijkheid en gerechtigheid openbaar wordt! Opdat het volk en de vele volkeren van deze tijd uit balling-schap bevrijd worden en recht wordt gedaan. Zodat de schepping weer tof is, als in dat prille begin.
Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus, en als je met mij verbonden bent kun je vrucht dragen.
En dat betekent, als we verder lezen dan vers 8, dat je elkander lief hebt zoals ik jullie heb liefgehad. Niet meer en niet minder. Dan alleen kan er geoogst worden. Dan alleen is er iets van Gods koninkrijk zichtbaar. Waar mensen elkaar liefhebben. Waar mensen elkaar tegemoet treden om elkaar vrijheid te schenken. Waar mensen elkaar helpen te groeien. Elkaar werkelijk ontmoeten. Elkaar in de ogen zien en elkaar van hart tot hart toespreken.
Welkom in mijn wereld, las één van de jongeren een aantal jaren terug op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking op de Dam:

Welkom in mijn wereld.
Daar waar racisme niet bestaat,
waar liefde ademt in elk leven
en niemand iemand haat.
Waar geen conflicten zijn
en niemand het woord corruptie kent.
Waar alleen de kleuren van je hart
vertellen wie je echt bent.
Een wereld waarin politici
geen loze beloftes uiten.
Waar kinderen niet worden geboren
om vervolgens te misbruiken.
Waar een 2 minuten stilte niet nodig is.
Waar een oorlog nooit geweest zou zijn
en niemand zijn dierbaren mist.
Mijn wereld is een wereld
die zich laat zien in mijn dromen.
Waar geluk en vrede heerst.
Waar ieder mens in mag wonen
en niemand een ander zijn leven beheerst.
Welkom in een wereld,
waarin alles magisch lijkt
maar nog altijd een sprookje is
ver van de werkelijkheid.

Hier in onze wereld zal het moeten gebeuren. Ja hier, ook door mensen als wij, de ranken, verbonden aan die ene wijnstok, die zo geliefd is bij die ene wijnbouwer.
Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Lied van de wijnstok Lied 656: 1 en 3

1. Ik ben de wijnstok,
mijn Vader, de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijf in mij, ik blijf in u –
dan vindt Hij vruchten hier.
Zing voor de Vader,
de wijngaardenier,
dus blijf in Mij, Ik blijf in u –
dan vindt Hij vruchten hier.

3. Laat dan mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn;
blijf in mijn liefde,
zoals Ik in de Vader blijf –
Gij zult vol vreugde zijn. –
Bid om de geest,
om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.
Tekst: Huub Oosterhuis

Gebed bij de vijfde zondag van Pasen
God, we zijn op zoek naar bouwstoffen
om van te leven en te groeien.
We zijn op zoek naar liefde,
naar vriendschap en begrip.
We lijken wel een boom,
die wortelt in de aarde.
Die voortdurend zoekt
naar voeding en naar water.
We zijn op zoek naar wat ons draagt,
de grond van ons bestaan.
God, wees de grond waarop wij staan.
Geef voeding aan ons leven.
Doe ons groeien.
Doe ons bloeien.
Maak onze wortels taai en sterk,
zodat we houvast hebben,
als het ooit gaat stormen in ons leven.
Uit: Zeg het maar gewoon – Greet Brokerhof-van der Waa

Collectes op zondag 2 mei
De eerste collecte is vandaag bestemd voor Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. M.a.w. waar ze ervaren dat ze welkom zijn! U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.: NL52 ABNA 041 4141 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 2 mei.
Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:
  • elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur
  • en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur (m.u.v. Hemelvaartsdag)

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!
terug