Balans van de diaconie

Balans van de diaconie
Balans Diaconie per 31 december 2016                  
Na resultaatbestemming                  
  31-12-2016   31-12-2015       31-12-2016   31-12-2015
Activa         Passiva        
Financiële vaste activa         Eigen vermogen      
Participatie in Oiko Krediet 20.550   20.550   Algemene reserve 29.198   29.223
          Bestemmingsreserve verjaardagfonds 1.707   2.849
Vlottende activa         Bestemmingsreserve World Servants 19.843   2.173
Vorderingen 2.106   1.909   Totaal eigen vermogen 50.748   34.245
Liquide middelen 32.070   15.991            
Totale vlottende activa 34.176   17.900   Kortlopende schulden 3.978   4.205
                   
Totale activa 54.726   38.450   Totale passiva 54.726   38.450
                   
                   
Toelichting op enkele posten uit de balans                  
                   
Bestemmingsreserve verjaardagfonds         2016 2015      
Het verloop is als volgt:                  
Stand per 1 januari         2.849 4.847      
Netto opbrengsten bijdragen verjaardagfonds         1.858 3.002      
Giften t.b.v. rampen         3.000 5.000      
Stand per 31 december         1.707 2.849      
terug