Diaconie Diaconie
De doelstelling van de diaconie
 
De Diaconie heeft tot kerntaak de zorg voor mensen die hulp nodig hebben.
Het omzien naar elkaar. Te denken valt aan mensen die door maatschappelijke veranderingen in de knel komen door armoede, onrecht, ziekte of omdat zij op de vlucht zijn. Het ambt van diaken is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid.

 
Doelen van de Diaconie:

 Financieel:
 • Helpen van mensen in financiële nood (stille hulp)
 • Activiteiten van jongeren financieel  ondersteunen  ( World Servants)
 • Steunen door middel van aankoop aandelen van Oikocredit
 • Opstellen van het collecterooster en de giftenlijst, het opstellen van een begroting en jaarrekening en het informeren van de gemeente hierover
 • Inzamelen van gelden (Collecten, giften, verjaardagsfonds) en  financieel beheren hiervan en daarmee het ondersteunen van goede doelen 

De diaconie is bereikbaar via:
 • PGHboekhouderdiaconie@pghurdegaryp.nl
 • PGHpenningmeesterdiaconie@pghurdegaryp.nl

Taken:
 • Liturgische taken in de dienst (avondmaal en collecten)
 • Vertegenwoordigen in het Moderamen,  kerkenraad, jeugdcollege, classis en liturgiecommissie
Kerntaken:

Eén van de kerntaken van een diaken is 'dienen'. Dat kan tot uiting komen in de Eredienst tijdens de viering van het Heilig Avondmaal, maar een diaken heeft ook een taak in de samenleving. Hij fungeert als antenne vanuit de kerk en signaleert armoede, misstanden in de samenleving en helpt waar dat mogelijk is. Vanuit deze diaconale gedachte willen we niet alleen kerkleden, maar allen die hulp nodig hebben, de helpende hand bieden. De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en met allerlei maatschappelijke instanties.

Verder worden o.a. de volgende taken door de Diaconie geregeld:
 
Ruilboekenkast
In de hal van Nieuw Perspectief staat een ruilboekenkast. Nu staat er al mooi wat in maar er kan nog wel wat bij. U kunt zelf de kast vullen  met:
 • boeken die u graag wilt delen met andere mensen,
 • boeken die betekenis voor u hebben door de inhoud ervan,
 • boeken die u aanspreken,
 • boeken waar u wat van geleerd heeft,
 • boeken die u ontroeren,
 • boeken die uw (geloofs)verdieping hebben gegeven,
 • boeken die u op een ander spoor hebben gebracht (en dat kunnen natuurlijk ook streekromans zijn).
Heeft u thuis in de kast nog een boek staan waarvan u vindt dat het eigenlijk  ook door andere mensen gelezen moet worden en u kunt er  afstand van doen, dan zouden wij het leuk vinden dat u dat boek meeneemt naar Nieuw Perspectief en in de boekenkast in de hal plaatst. U kunt zo iets van uzelf  “laten zien” en “delen”.  In de ruilboekenkast staan allerlei boeken van geestelijk leven tot mooie romans of van avontuurlijke verhalen tot literaire boeken. De ruilboekenkast is geen opslagplaats van overtollige boeken, maar een hoekje met inhoud! Wij verwachten wel dat de boeken  er nog netjes uit zien.
 
Bloemen in de kerk en een groet thuis
Liturgisch bloemschikken is meer dan de kerk versieren, het wil de boodschap van de bijbel ondersteunen en verdiepen.
Soms kan het gebeuren dat de schikking, samen met de uitleg ervan, je dieper raakt dan de preek. Een bloemstuk maken is denkwerk en inlevingsvermogen, verbeeldingskracht en technische vaardigheid.
In Hurdegaryp werken we meestal vanuit een tekst of thema. Op bijzondere dagen, bijvoorbeeld in de veertigdagentijd worden liturgische schikkingen gemaakt ter ondersteuning van de lezing en het onderwerp van de dienst.
Wilt U ook eens een keer meedoen of komen kijken  dan kunt U altijd even kontakt opnemen met : Yolanda Ulfman tel: 06-41247137  of mailen naar :
yolandajan@kpnmail.nl of Tietsje Beima :06-17606049, of mailen naar tietsjebeima@gmail.com.
Het is altijd weer een uitdaging om na te denken over de inhoud van een viering en naar aanleiding daarvan een liturgisch bloemstuk te maken.


Autovervoer door medekerkgangers
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen is er een autodienst. Een groep van ruim twintig ‘kerkrijders’ zorgt er bij toerbeurt voor  dat deze mensen worden opgehaald en thuisgebracht. Op de laatste bladzijde van Twalûd staat wie op welke zondag de kerkrijder is. Wilt u ook gehaald en gebracht worden? Geef dit dan door aan: kerkauto@pghurdegaryp.nl.

Kerstfeest voor ouderen
In december organiseert de diaconie een ouderenkerstfeest.
Dit is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, die zeer gewaardeerd wordt. Het samen eten valt letterlijk in de smaak. Tijdens de maaltijd is er tijd om samen kerstliederen te zingen en naar het kerstverhaal te luisteren.
Heeft u vragen of misschien ideeën, laat het ons weten op ons mailadres: diaconie@pghurdegaryp.nl
 
Een telefooncirkel kan mensen helpen
Stel, u woont alleen. U valt en bent niet meer in staat om bij de telefoon te komen, om iemand om hulp te vragen. Hoe lang zal het duren voordat iemand u vindt? U leest hier regelmatig over in de krant. Deze angst is onnodig, want u kunt zich aansluiten bij onze telefooncirkel. Op een vast tijdstip belt iedere ochtend de eerste deelnemer de tweede deelnemer van de bel-lijst. Als alles in orde is belt de tweede deelnemer de derde, en vervolgens belt nummer drie, nummer vier weer, net zolang totdat de laatste deelnemer de eerste weer belt. Zo weten we dat iedereen in goede staat de dag weer is begonnen. Als iemand de telefoon niet beantwoordt dan belt u de volgende op de lijst en daarna belt u de contactpersoon. Deze zoekt hulp (bij bv. familie) om uit te vinden wat er aan de hand is. Op deze manier voelen alleenstaanden zich veiliger. Het is niet allen veiliger, maar zo bevordert de cirkel ook het contact onderling. Even een praatje, even horen hoe het gaat. De deelname is gratis.
U hoeft zich alleen maar aan te melden via het mailadres: diaconie@pghurdegaryp.nl

Voedselbank Tytsjerksteradiel
Naast de collectes organiseren wij ook een aantal keren per jaar een inzameling van goederen voor de voedselbank. Door de voedselbank te ondersteunen, stellen we  deze in staat om wekelijks voedselpakketten samen te stellen voor de mensen die niet voldoende geld hebben om te voorzien in de primaire voedselbehoeften. De voedselpakketten zijn geen extraatje, maar broodnodig. Bij een inzamelactie  kunt u duurzaam voedsel  inleveren. Te denken aan bijvoorbeeld: rijst , macaroni, tandpasta, blik vruchten, koffie, thee, Jam, houdbare melk, enzovoort. Door uw bijdrage kunnen mensen in nood geholpen worden.                                               
 
Vakantieweken in het nieuwe Roosevelthuis te Doorn
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde voor ca. 2500 mensen. Jaarlijks organiseert de werkgroep Roosevelthuis een Friese vakantieweek voor  mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Daarom worden deze diaconale vakanties ook wel 'Vakanties met Aandacht' genoemd. Informatie (zowel voor helpers, verzorgers als gasten) kunt u verkrijgen via het mailadres: diaconie@pghurdegaryp.nl 
 
Vluchtelingenhuis “ It Jouke Douma hûs ”
 De diaconie heeft in februari 2017 een huis aan de Reitsmaweg gekocht voor vluchtelingen. Vanaf maart 2017 woont daar naar volle tevredenheid een jong vluchtelingengezin uit Eritrea.
Het is een mooi initiatief om mensen in nood te kunnen helpen. We hopen dat andere kerken ons voorbeeld zullen volgen, zodat statushouders die nu nog  in verschillende asielzoekerscentra verblijven,  als gezin in een eigen huis kunnen wonen.


 
 
terug