kerkrentmeesters

kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeeesters bestaat uit 6 leden ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Op deze plaats de samenstelling en de jaarrekening 2016
         
rubriek Protestantse Gemeente Hurdegaryp Jaarrekening  2016  
         
  Totaal exploitatie begroting rekening rekening
    2016 2016 2015
         
  baten      
80 baten onroerende zaken €       36.500 €           44.128 €       38.591
81 rentebaten en dividenden €         4.600 €           2.961 €         5.634
83 bijdragen levend geld €     139.500 €         144.114 €     136.037
  totaal baten €     180.600 €         191.203 €     180.262
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €       33.500 €           31.033 €       36.848
41 lasten overige eigendommen en inventarissen €           150 €               88 €             84
43 pastoraat €     141.300 €         136.104 €     139.675
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. €         6.250 €           5.908 €         9.577
45 verplichtingen/bijdragen andere organen €       11.850 €           11.086 €       11.860
46 vergoedingen €         5.400 €           5.734 €         4.019
47 kosten beheer en administratie €       13.500 €           15.532 €         7.566
48 rentelasten/bankkosten €           750 €               645 €           621
  totaal lasten €     212.700 €         206.130 €     210.250
         
  Saldo baten - lasten €       32.100- €         14.927- €       29.988-
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €       20.000- €         20.000- €       15.000-
58 overige baten en lasten €       15.000 €         18.766 €       25.659
  totaal €        5.000- €           1.234- €       10.659
         
         
  Resultaat €       37.100- €         16.161- €      19.329-
terug