Over ons

Over ons

Over ons


De Protestantse Gemeente Hurdegaryp is in januari 2008 ontstaan door fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Hier ging overigens een jarenlange samenwerking (het landelijke Samen-op-Weg proces) en een federatie in 2004 aan vooraf.

Wij hebben de beschikking over een tweetal kerkgebouwen. De diensten vinden bij toerbeurt plaats in de Hofkerk aan de Rijksstraatweg en in Nieuw Perspectief aan de Swagermanstraat.

Onze Protestantse Gemeente omvat 973 belijdende en doopleden (januari 2017) en 291 ‘verbondenen’. De leden van onze kerk wonen hoofdzakelijk in Hurdegaryp.

Wij willen, geïnspireerd door Gods woord, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn, in navolging van Jezus Christus, Gods Zoon en onze Broeder.
De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:
1. Wij willen een actieve geloofsgemeenschap zijn waar plaats en aandacht is voor jong en oud.
2. Als pluriforme gemeente willen wij leven in respect voor elkaar.
3. Wij willen een dienende, getuigende en gastvrije gemeente zijn; een open huis voor de ontmoeting op zondag, maar ook op de andere weekdagen.
4. De kerkenraad wil dit stimuleren naar actieve gemeenteleden, zowel als gemeenteleden aan de rand als overige dorpsgenoten en mensen uit omliggende plaatsen toe.

De kerkdienst
Wat is een kerkdienst?
In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten. Er wordt gezongen uit een liedboek dat u zelf kunt meenemen, maar ook beschikbaar is in de kerk. In Nieuw Perspectief worden de liederen ook op schermen vertoond.
 
Geen vaste plaatsen
Bij de gewone kerkdienst is een aantal plaatsen gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk. Verder kunt u overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Bij bijzondere diensten, zoals een doopdienst, zijn voorin de kerk plaatsen gereserveerd, bijvoorbeeld voor de familie. Als u dan dus te gast bent, kunt u juist daar terecht!
 
Kinderopvang
Er is voor de kleinsten een oppas georganiseerd en voor de grotere kinderen een eigen bijeenkomst tijdens de preek, de kinderdienst. Mocht u overwegen eens naar de kerk te gaan, dan kunt u de kinderen gewoon meenemen.

Orde van de dienst
Voorafgaand aan de dienst klinkt orgelmuziek en maken mensen een praatje.
De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga. Iedereen gaat staan. Er volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad en een welkom. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.
Na het gebed vervolgt de dienst met  een afwisseling van gebeden, liederen en Bijbellezingen. De dominee legt een Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel 'predikant' genoemd)met een link met het dagelijks leven. Na de preek wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat.
Na de dienst  bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te blijven drinken.

Kerk door de week, een aantal voorbeelden
Vorming & Toerusting
Vorming wil je bewust maken  van je eigen gedachten en gevoelens en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit.
Toerusting geeft je vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens.
Vorming & Toerusting organiseert aansprekende lezingen, excursies, workshops, filmavonden en andersoortige avonden. Door te kiezen voor gevarieerde en actuele thema’s, proberen we een breed publiek (zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, zowel van binnen als van buiten Hurdegaryp) te interesseren. Tijdens de avonden wordt verdieping geboden en is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te raken en elkaar beter te leren kennen.
 
Sociaal eetcafé

Eén keer per maand is er een sociaal eetcafé in Nieuw Perspectief. Voor wie het gezellig vindt om eens een keer niet alleen te eten. Voor wie een smalle beurs heeft of zonder werk zit.
Of voor wie het gewoon gezellig vindt om rond een lekkere maaltijd een praatje met anderen te maken. Kortom, er zijn heel veel redenen om mee te doen.

Gesprekskringen
Op tal van terreinen kunt u deelnemen aan een gesprekskring.
Zo is er een gespreksgroep ‘Geloof en theologie’ waar jaarlijks een boek wordt besproken,  is er een goedgesprekmorgen en een seniorenkring.
Ook komen we elk jaar in het voorjaar in een aantal huiskamers bij elkaar voor de zogenaamde groothuisbezoeken. Een ontmoetingsmoment voor jong en oud en voor wie maar wil. Een prachtig moment ook om elkaar wat beter te leren kennen en iets van ons (geloofs)leven met elkaar te delen.

Jeugdwerk
De kerk creëert ruimte en gelegenheden voor jongeren om te ontdekken wat geloven in God betekent, dat God gelooft in jongeren en dat ze waardevol zijn in Gods ogen.
Dit doet de kerk door het organiseren van gespreksgroepen, jeugdclubs, tienerclubs, een jongerengespreksgroep en de Kerk en ik, maar ook tienerdiensten en jeugddiensten.
terug