College van diakenen

College van diakenen
ANBI gegevens diaconie
 
A. Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Hurdegaryp
Telefoonnummer 0511 474213
RSIN/Fiscaal nummer: 824133857
KvK nummer: 76413713
Website adres: www.pghurdegaryp.nl  
E-mail: diaconie@pghurdegaryp.nl
Adres: Van Weerden Poelmanstraat 3
Postcode: 9254 CS
Plaats: Hurdegaryp

De Protestantse gemeente te Hurdegaryp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Wij willen, geïnspireerd door Gods woord, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn, in navolging van Jezus Christus, Gods Zoon.
De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn:
1. Wij willen een actieve geloofsgemeenschap zijn waar plaats en aandacht is voor jong en oud.
2. Als pluriforme gemeente willen wij leven in respect voor elkaar.
3. Wij willen een dienende, getuigende en gastvrije gemeente zijn; een open huis voor de ontmoeting op zondag, maar ook op de andere weekdagen.
4. De kerkenraad wil dit stimuleren naar actieve gemeenteleden, zowel als gemeenteleden aan de rand als overige dorpsgenoten toe.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Hurdegaryp.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pghurdegarijp.nl vindt u het beleidsplan 2016-2020 van de diaconie/ZWO samen met de kerk van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
        
Doelen van de Diaconie:

Financieel:
 • Helpen van mensen in financiële nood (stille hulp)
 • Activiteiten van jongeren financieel  ondersteunen  ( World Servants)
 • Steunen door middel van aankoop aandelen van Oikocredit
 • Opstellen van het collecterooster en de giftenlijst
 • Inzamelen van gelden ( Collecten, giften, verjaardagfonds ) en financieel beheren hiervan
 • Het verhuren van het Jouke Douma huis
Maatschappelijk:
 • Aandacht voor de mensen die uit het ziekenhuis komen of  langdurig ziek zijn
 • Groene kerk
 • Hulp en ondersteuning bieden in de brede zin van het woord (maatjesproject)
 • Autovervoer van mede kerkgangers.
 • Autovervoer van en naar ziekenhuis
 • Sociaal Eetcafé
 • Kerstvieringen van 70 jaar en ouder
 • Verstrekken van de kerstpakketten
 • Ondersteunen van goede doelen
 • Inzamelen van goederen voor de Voedselbank, ook financieel ondersteunen van de Voedselbank
 • Ondersteuning stichting steunfonds  vluchtelingenwerk Tytsjerksteradiel
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de diaconie.
 • het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid
Taken van de diaconie:
Kerk:
 • Liturgische taken in de dienst ( avondmaal en collecten )
 • Vertegenwoordigen in het moderamen, kerkenraad, jeugdcollege, classis en liturgiecommissie

Samenwerken met andere Gemeenten:
 • Bijeenkomsten Ring Vijversburg

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Toelichting jaarrekening 2021
Ook in het jaar 2021 loopt de covid 19 pandemie als een rode draad door alle activiteiten. De kerkdiensten waren erg beperkt, waardoor een aantal posten zoals collectes, opbrengst verjaardagfonds, opbrengst ZWO winkel, Eetcafe en de kerkelijke actie niet de normale opbrengsten waren.

Toelichting begroting 2022
Het jaar 2022 zal gekenmerkt worden als een jaar waarin we keuzes moeten maken. Deze keuzes bepalen het werk in onze gemeente voor de komende jaren. Wat zijn de ontwikkelingen waarmee we rekening moeten houden?
Onze predikant gaat na vele jaren onze gemeente te hebben gediend met emeritaat. Bovendien zijn er op meerdere cruciale posten in onze gemeente waar vrijwilligers/ambtsdragers gevonden moeten worden. Daarbij moeten we in ogenschouw nemen dat het aantal gemeenteleden geleidelijk afneemt en in lijn daarmee dalen ook de geldelijke bijdragen.
Voor de begroting 2022 hebben we keuzes moeten maken. De leidraad voor het maken van de begroting is het waarborgen van de continuïteit met als doel de werkzaamheden in onze gemeente te kunnen voortzetten en als randvoorwaarde het behouden van een financieel gezonde gemeente. Om die continuïteit te verzekeren hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:
 1. covid-19 is onder controle, we blijven wel voorzichtig;
 2. Herwaardering Jouke Douma huis niet opgenomen in begroting:
 3. Afschrijving en aflossing Jouke Douma huis:
 4. Belegging in Oikocredit Nederland:
 5. Plan aanpassen giftenlijst 2022:
 6. Onderzoeken om kosten beheer en administratie te laten uitvoeren door een extern bedrijf;
Covid-19
In de begroting gaan we uit van een jaar waarin covid-19 onder controle is. De cijfers van de begroting 2021 en de rekening 2020 zijn beïnvloed door de gevolgen van covid-19. Bij het vergelijken van de begroting 2022 met voorgaande jaren moet dus op enkele onderdelen rekening gehouden met verschillen.

Herwaardering onroerend goed
In de jaarrekening van 2020 is als gevolg van de herziene richtlijn een stelselwijzing doorgevoerd. Het betreft de waardering van het Jouke Douma huis. De richtlijn stelt de waardering te baseren op de WOZ waarde. De bekendmaking van de WOZ waarde is eenmaal per jaar. Op het moment van het vaststellen van de begroting is de nieuwe WOZ waarde nog niet bekend. Voor de begroting is geen raming gemaakt van de verwachte WOZ waarden. Er is dus geen herwaardering van het Jouke Douma huis verwerkt in de begroting.

Afschrijving en aflossing Jouke Douma huis
Het Jouke Douma huis is gewaardeerd tegen de WOZ waarde met als gevolg dat de afschrijvingen niet zijn toegestaan. Voor wat betreft de aflossing van het Jouke Douma huis gaan we in een later stadium samen met de kerkrentmeesters in overleg of we wel of niet gaan aflossen en hoeveel.

Belegging Oikocredit Nederland
De diaconie verkoopt volgend jaar een belegging van Oikocredit Nederland ter waarde van € 3000. Dit bedrag is niet zichtbaar in de begroting. Dit is geen bate ( en geen last ). Er is geen rekening gehouden met koersresultaten bij de verkoop en dus geen resultaat in de begroting verwerkt.

Plan aanpakken giftenlijst 2022
De Diaconie gaat dit jaar nog bekijken om ipv aan veel kleine projecten een bijdrage te geven, een bijdrage te geven aan een beperkt aantal projecten. We komen in 2021 nog met een uitgewerkt voorstel en zullen dit voorleggen aan de kerkenraad en met goedkeuring van de kerkenraad uitvoeren.

Kosten beheer, administratie
Eén vrijwilliger houdt de administratie van de diaconiekerk bij en twee vrijwilligers doen de jaarlijkse kascontrole. We moeten constateren dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor de kascontrole. De oorzaak ligt bij de richtlijnen die grote deskundigheid vereisen om te begrijpen en daarbij aan de eisen die gesteld zijn aan de jaarlijkse kascontrole. Om het probleem van de kascontrole op te lossen gaan we onderzoeken om zowel de administratie als de kascontrole onder te brengen bij één organisatie, de regels voor de kascontrole bieden die mogelijkheid. Het proces van uitbesteding gaan we doorlopen, besluitvorming moet nog plaatsvinden. Uiteraard brengt het uitbesteden van de administratie en de kascontrole kosten met zich mee.
 
terug