Organisatie

Organisatie

De kerkelijke organisatie

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit het pastoraat, het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters, het jeugdcollege, de predikant, de preses en de scriba.
De kerkenraad vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Van iedere vergadering wordt een kort verslag opgenomen in het kerkblad Twalûd. De kerkenraad vormt eigenlijk het bestuur van onze kerkelijke gemeente. Het moderamen treedt op als dagelijks bestuur.
Het moderamen bestaat uit zeven personen, de voorzitter, de scriba, een jeugdouderling, de predikant en de voorzitters van pastoraat, diaconie en kerkrentmeesters. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergaderingen. Het moderamen heeft dezelfde vergadercyclus als de kerkenraad.

Pastoraat
Onze gemeente heeft momenteel geen eigen voorganger. De taken worden zolang waargenomen door een pastoraal team van twee ouderlingen en ds. Douwe Posthuma.
De taak van het pastorale team is om in onze gemeente met een verscheidenheid aan geloofsbelevingen, in de vieringen en in allerlei vormen van pastoraat, jong en oud te begeleiden in het besef dat geloven alles te maken heeft met het leven van alledag. Pastoraat is zorg dragen voor elkaar in de naam van God. Ambtsdragers zoals ouderlingen evenals vrijwilligers, zetten zich hiervoor in door bijvoorbeeld het brengen van pastorale bezoeken.

Diaconie
Diaconaat staat op het raakvlak van kerk en samenleving.
Eén van de kerntaken van een diaken is 'dienen'. Dat kan tot uiting komen in de Eredienst tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Maar een diaken heeft ook een taak in de samenleving. Hij/zij  fungeert als antenne vanuit de kerk, signaleert armoede en helpt waar dat mogelijk is.
Vanuit deze diaconale gedachte willen we niet alleen kerkleden, maar àllen die hulp nodig hebben, de helpende hand bieden. De diaconie heeft contacten met de burgerlijke gemeente en met allerlei maatschappelijke instanties. Vanuit de diaconie en ZWO worden veel zaken geregeld, zoals u kunt zien onder het kopje Diaconie de gemeentewijzer.

Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Klik op onderstaande link om het organogram te bekijken.

Liturgiecommissie
De liturgiecommissie heeft een coördinerende en initiërende taak en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de kerkenraad aangaande liturgische onderwerpen. Daarnaast worden regietaken vervuld zoals de jaarplanning en onderhoudt de commissie de contacten met predikanten, organisten, meewerkende koren, muziekgroepen en anderen die meewerken in de eredienst. Verder doet zij voorstellen omtrent de inrichting van de kerk c.q. het liturgisch centrum.
Het streven van de liturgiecommissie is om de veelkleurigheid van onze gemeente tot haar recht te laten komen in de vorm en inhoud van de vieringen. De liturgiecommissie ontwikkelt hiervoor ideeën m.b.t. de liturgie ter ondersteuning van de voorganger, gericht op diens taak de gemeente tijdens de dienst te boeien, luisterend naar de suggesties uit de kring van de gemeente, jongeren en opvoeders in het bijzonder.

Liturgie
De eredienst vormt de spil van onze gemeente-zijn. Maar tijden en mensen veranderen. En ook de kerkdienst is door de eeuwen heen veranderd. Soms zetten we bepaalde gebruiken of gewoonten een tijdje in de kast om ze later toch weer in ere herstellen. Soms komen we er achter dat nieuwe vormen en manieren zo slecht nog niet zijn. Bij de vormgeving en invulling van de diensten is het altijd een wikken en wegen, maar het uitgangspunt van de liturgiecommissie is en blijft om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om onder één dak God goed te leren kennen en hem te loven. In onze gemeente hebben we een grote verscheidenheid aan diensten. Wel gaan we uit van de dezelfde orde van dienst maken we gebruik van het Oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken.

Beamteam
Op de zondagen dat de diensten in Nieuw Perspectief worden gehouden, worden de diensten begeleid door teksten en liederen op de schermen. Voor de dienst wordt altijd een presentatie met mededelingen getoond.
Eventuele mededelingen kunnen tot de donderdag voor de dienst worden gemaild naar beamteam@pghurdegaryp.nl. Het is handig om in het onderwerp de datum van de dienst te zetten.

Kerk-TV
Onze diensten zijn met een livestream thuis of elders te volgen via www.kerkdienstgemist.nl; deze diensten zijn ook naderhand nog terug te zien. Elders op deze site wordt uitgelegd hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Daar is ook een link geplaatst waarmee de gebruiker rechtstreeks naar de juiste pagina van www.kerkdienstgemist.nl wordt geleid en de dienst direct kan volgen. Om aan de eisen van de AVG, de wet persoonsbescherming, te voldoen, is bij de ingang van de kerk een bordje geplaatst, waar een ieder erop gewezen wordt dat er in de kerk opnames worden gemaakt.

Onze kerkgebouwen.
De Hofkerk was voor het ontstaan van de PKN-gemeente het gebouw van de Nederlandse Hervormde Gemeente.Uit opgravingen en oude geschriften blijkt, dat er een eerdere kerk in het dorp is geweest, deze bevond zich niet op de huidige plaats. Het uiterlijk en interieur van de huidige kerk wordt mede bepaald door de restauratie van oa. de gedenkstenen en wapens. Voor uitgebreide Klik hier voor meer informatie over de Hofkerk.

Nieuw Perspectief was voor het ontstaan van de PKN-gemeente het gebouw van de Gereformeerde Kerk.

In 1960 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen, die na  een latere uitbreiding de naam Perspectief kreeg. Er werd een aanpassing van het gebouw gerealiseerd waarna de naam werd gewijzigd in Nieuw Perspectief.
De komst van de Protestante gemeente Hurdegaryp had tot gevolg, dat Nieuw Perspectief in 2014 werd gerenoveerd, waarbij de kerkzaal een kwart werd gedraaid, met de klok mee.Meer uitgebreide informatie over Klik hier voor meer informatie over Nieuw Perspectief .

Kosters
In beide kerken doet een groep van vrijwilligers dienst als koster. 
Voor contactgegevens van de kosters: klik hier.

Ons kerkblad: Twalud


 
terug