Nieuw Perspectief in Hurdegaryp Nieuw Perspectief in Hurdegaryp

Klik op de film voor een impressie van ons kerkgebouw Nieuw Perspectief.

Op 2 juli 1959 werd de Gereformeerde Kerk in Hurdegaryp geïnstitueerd. In de periode hiervoor werd een timmerwerkplaats omgebouwd tot kerkzaal en de kamers in het huis werd gebruikt voor vergaderingen en verenigingsactiviteiten. De banken voor de kerk worden voor 52,50 gulden gekocht in Drachten, ze komen uit de Noorderkerk. Banken, tafels en tekstbordjes worden spontaan door de kerk van Oenkerk aangeboden. De heer W. Dijkstra koopt een orgel voor 335 gulden. Bij Riemersma in Surhuisterveen worden 118 stoelen gekocht voor 1534 gulden. Riemersma schenkt de kerk ook een prachtige knielbank. De heer H. Venema wordt voorlopig benoemd als koster. De eerste organist is de heer W. Dijkstra.Ondertussen gaan de voorbereidingen voor een nieuw kerkgebouw door en wordt er een bouwterrein gekocht van 2000 m² aan de Swagermanstraat. De architect van deze kerk is de heer P.W.J. Hoeks uit ‘s Gravenhage. De opdracht wordt gegund aan aannemer Kloetstra uit Noordbergum en schilder de Vries uit Bergum. En zo kan begonnen worden met de bouw van de kerk aan de Swagermanstraat.
Het nieuwe gereformeerde kerkgebouw dat op vrijdag 23 december 1960 wordt geopend, is  een simpel maar doeltreffend gebouw. De vergaderruimte is een kleine ruimte en het geheel bestaat uiteindelijk uit een kerkzaal met een dwarsstuk eraan. Dat dwarsstuk wordt door de week verhuurd aan de kleuterschool, om wat inkomsten te genereren. De Christelijke basisschool aan de Reitsmaweg (de Oppedijkschool) groeit uit zijn jasje en huurt ook ruimte in het kerkgebouw.
De Gereformeerde Kerk in Hardegarijp beleeft in de jaren 60-70 een flinke groei. Er komen nieuwbouwwijken bij met nieuwe kerkgangers en gereformeerde kerkleden uit omringende dorpen als Tietjerk en Rijperkerk komen in Hardegarijp kerken. Op het hoogtepunt, eind 1979, telt de gemeente bijna 1.500 leden! Er komen plannen om het kerkgebouw te vergroten en een nieuwe pastorie te bouwen. Dit gebeurt in 1967.
Het gereformeerde kerkgebouw heeft tot die tijd nog geen naam, maar het nieuwe kerkelijk centrum vráágt er gewoon om. Omdat het evangelie de mens perspectief biedt voor de toekomst, wordt ‘Perspectief’ unaniem verkozen tot naam van de nieuwe kerk. In 1971 wordt er naast Perspectief een kosterswoning gebouwd, ontworpen door architect F. de Vries uit Drogeham. De Gereformeerde Kerk breidt zich in aantal uit en uiteindelijk komen er twee ochtenddiensten: één om 8.45 uur en één om 10.30 uur. Dan komt het Samen op Weg-proces in Ryptsjerk en Tytsjerk op gang en gereformeerden uit deze dorpen geven er de voorkeur aan weer in eigen dorp te kerken, gezamenlijk met de plaatselijke hervormden. De gereformeerde kerkgemeenschap in Hurdegaryp wordt daardoor kleiner en het verlangen ontstaat weer één kerkdienst te houden. De kerkzaal moet hiervoor wel worden verbouwd, omdat die in de huidige vorm nog te klein is.
Op 5 juli 1982 wordt de bouwvergunning aangevraagd om Perspectief te verbouwen en nieuwbouw te plegen. Op 6 september van datzelfde jaar gaat de verbouwing van start en ondertussen worden de kerkdiensten in het dorpshuis De Schalmei gehouden. Verbouw en inrichting worden geraamd op acht ton (in guldens) en voor het karwei wordt bouwbedrijf Koster uit Ryptsjerk als hoofdaannemer aangetrokken. De firma Hoekstra uit Hurdegaryp verzorgt het schilderwerk en Tjeerdsma uit Oentsjerk installeert elektra en sanitair. Neef uit Hurdegaryp stoffeert de kerk. Naast deze professionele bedrijven zijn er vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en zo hun steentje bijdragen aan deze grote klus

Nieuw PerspectiefZowel wat betreft het uiterlijk als de inrichting van het nieuwe gebouw kan inderdaad van een geheel vernieuwd gebouw gesproken worden! Terwijl Perspectief nog ‘maar’ 400 zitplaatsen telde, biedt het nieuwe kerkgebouw plaats aan 550 mensen. De voormalige ingang is bij de kerkruimte getrokken en aan de zuidkant is een zijbeuk bijgebouwd. De kerk heeft een nieuwe verfbeurt gekregen, een nieuwe geluidsinstallatie en nieuwe verlichting. De preekstoel is twintig centimeter verhoogd om de predikant toch voor iedereen zichtbaar te maken. Op 27 april 1983 krijgt het gebouw de toepasselijke naam ‘Nieuw Perspectief’.

Gerenoveerd Nieuw PerspectiefIn 2012 ontstonden er plannen om Nieuw Perspectief een grondige renovatie en verbouwing te laten ondergaan. Het resultaat is een gedraaide opstelling van de inrichting van de kerkzaal, een stiltecentrum, een gang achter de keuken, een nieuwe indeling van één van de zalen en een volledig nieuw ingerichte hal. Het ontwerp van het meubilair op het liturgisch centrum en in het stiltecentrum is van de hand van kunstenaar Heine Noordstra. Voor het karwei wordt bouwbedrijf De Haan uit Garyp als hoofdaannemer aangesteld. Er is verder nog een groot aantal bedrijven betrokken bij de uitvoering, maar zonder hulp van een grote groep vrijwilligers was het karwei niet binnen vier maanden geklaard. Op 10 januari 2015 vond de heropening plaats. Met het ontsteken van een kaars met 3 lonten, één als symbool voor God, één voor zijn mensen en één voor de wereld, was de officiële opening een feit. 


 
terug